Integritetsolicy

Webshop CamTop Oy på webbplatsen www.camtop.eu Affärs-ID 1922617-3 i Mäntsälä behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden, som uppfyller och bekräftar användarvillkoren, behandlingen av elektroniska beställningar och leveranser och den nödvändiga kommunikationen inom den tid som krävs förordning.

Allmänna bestämmelser 

1. Den personuppgiftsansvarige som följer GDPR-förordningen (nedan kallad "dekretet") är CamTop Oy, affärs-ID 1922617-3, i Mäntsälä (nedan kallad "registrator"); 

2. Kontrollpersonens kontaktuppgifter är: e-post: toimisto@camtop.eu, tel.: +358 40 5455910;

3. Personuppgifter är all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Källa till personlig information 

1. Den registeransvarige ska behandla personuppgifter som erhållits med kundens samtycke och samlas in enligt överenskommelse för att få och fullfölja en elektronisk beställning i webbutiken på www.camtop.eu. 

2. Den registeransvarige ska endast behandla de kundidentifikationer och kontaktuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla köpeavtalet. 

3. Den registeransvarige ska behandla personuppgifter för överföring och redovisning och för överföring av nödvändig information av parterna under den tid som krävs enligt lag. Personlig information kommer inte att avslöjas eller överföras till andra länder. 

Syfte med databehandling

Registraren behandlar kundens personuppgifter för följande ändamål: 

1. Registrering av webbplatsen www.camtop.eu i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR; 

2. Elektronisk beställning skapad av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer); 

3. Följ lagar och föreskrifter som följer av avtalsförhållandet mellan Kunden och Registraren; 

4. Personuppgifter är nödvändiga för att uppfylla köpeavtalet. Avtalet kan inte göras utan personlig information.

Lagringstid för personuppgifter 

1. Registraren ska lagra personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Registraren och Kunden och i tre år efter avslutandet av avtalsförhållandet; 

2. Den registeransvarige ska radera alla personuppgifter efter den period som krävs för lagring av personuppgifter. 

Mottagare och bearbetare av personuppgifter 

Tredjeparter som behandlar kundens personuppgifter är underleverantörer av registratorn. Tjänsterna från dessa underleverantörer är nödvändiga för genomförandet av avtalet om förvärv och behandling av den elektroniska beställningen i avtalet mellan Registraren och Kunden. 

Registratorns underleverantörer är: 

  • Webnode AG (e-handelssystem); 
  • Transportföretag; 
  • Google Analytics (hemsideanalys);

Kundens rättigheter 

Enligt dekretet har kunden rätt att: 

1. rätten till tillgång till personuppgifter, 

2. rätten till rättelse av personuppgifter 

3. Rätten att personuppgifter raderas. 

4. rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter, 

5. Rätten till dataportabilitet. 

6. rätten att återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post till: CamTop Oy, Käpykuusentie 12, 004620 Mäntsälä eller toimisto@camtop.eu

7. rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om det misstänks överträdelse av förordningen. 

Säkerhet för personuppgifter 

1. Den registeransvarige förbinder sig att vidta alla tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifter. 

2. Den registeransvarige har vidtagit tekniska försiktighetsåtgärder för att säkra datalagringsanläggningarna, särskilt för att säkerställa lösenordstillgång till datorn, för att använda antivirusprogram och för att underhålla datorerna regelbundet. 

Slutbestämmelser 

1. Genom att göra en elektronisk beställning på webbplatsen www.camtop.eu förklarar kunden att han är medveten om och accepterar alla villkor för skydd av personuppgifter; 

2. Kunden godkänner dessa regler genom att markera kryssrutan på beställningsformuläret. 

3. Registraren kan när som helst uppdatera dessa regler. En ny, uppdaterad version måste publiceras på denna webbplats. 

Dessa regler träder i kraft den 01.01.2021